Оновлено
2018-05-15
18:05

Дипломне проектування

Рекомендації по дипломному проектуванні

Передмова

Система вузівської освіти передбачає виконання студентами ряду навчально-наукових, практичних та кваліфікаційних робіт (реферат, курсова робота, дипломна, бакалаврська).

Важливою умовою ефективної організації виконання цих робіт є дотримання ряду дидактичних принципів.

Позитивний педагогічний досвід провідних вищих навчальних закладів свідчить, що необхідних умінь студенти набувають саме в процесі виконання певної послідовності практичних і письмово-дослідницьких робіт з першого до останнього року навчання. Домінантним тут є діяльність студента, яка поступово ускладнюючись (від невеликого за обсягом рефератного огляду наукової проблеми і виконання практичної роботи за програмним матеріалом на молодших курсах й подальшого поглиблення аналізу і якості виконання її у межах виконання курсової роботи), завершується проведенням самостійних наукових досліджень, виконанням самостійних творчих робіт, захистом кваліфікаційних робіт.

Запропоновані методичні рекомендації по дипломному проектуванні спрямовані на висвітлення проблем вибору теми кваліфікаційної роботи, на організацію ї поетапного виконання відповідно до сучасних вимог у теоретичній і практичній частинах із дотриманням стандартів технічного і орфографічного оформлення пояснювальних записок дипломного проектування, на своєчасну підготовку до захисту кваліфікаційних робіт.

Дані методичні рекомендації сприятимуть впровадженню сучасної системи стандартів вищої освіти в Україні.

Загальні положення

Захистом дипломної роботи перед державною кваліфікаційною комісією завершується курс навчання бакалавра і спеціаліста. Якістю змісту та захисту цієї роботи визначається рівень підготовленості випускника до професійної діяльності.

Дипломна робота закріплює, систематизує та комплексно узагальнює знання студентів з гуманітарно-природничих, економічних, загально-професійних та профілюючих предметів; розвиває навички самостійної, творчої роботи; випускники практично застосовують отримані теоретичні знання при вирішенні конкретних питань виробничо-технічного характеру.

Дипломна робота випускниками факультету виконується обов’язково в повному обсязі. В об’єм дипломної кваліфікаційної роботи входять:

 • Пояснювальна записка (теоретична частина дипломної роботи, яка містить анотацію роботи, основні розрахунки і пояснення до них, питання технології, вивчення інформаційних джерел з проблеми дослідження, аналіз передового досвіду);
 • Дипломний проект (графічна частина дипломної роботи, яка в свою чергу містить: ескізи – науково-творча робота вирішення даної теми; проект з кольоровим зображенням виробу і технічне креслення);
 • Дипломна робота виконана в матеріалі.

Завдання на дипломне проектування

Теми дипломних робіт повинні бути чітко і коротко сформульовані, нести проблемний характер і відповідати рівню кваліфікаційної роботи.

Дипломному проектуванню передує курсове, яке повинно розглядатися як робота дослідницького характеру, акцентуватися увага на творчому, авторському розв’язанні поставленої задачі.

Найбільш перспективним є реальне проектування, яке виконується згідно замовлень виробництва, закладів і організацій, а також в порядку раціоналізаторської і винахідницької діяльності, творчості студентів.

В завдання дипломного проектування слід, як правило, включати проектування і розрахунок виконання виробу у матеріалі, технологічних процесів, які відповідають профілю фахівця, за яким навчалися випускники.

Завдання для дипломного проектування повинні бути індивідуальними і різноманітними за змістом і виконанням, але приблизно однакові за складністю задач, які ставляться перед випускником. Завдання видаються кожному студенту.

Особливо трудомісткі за об’ємом і змістом дипломні роботи (залежно від спеціалізації) можуть виконуватись групою студентів. При цьому кожному випускнику, як правило, видається індивідуальне завдання з визначеним переліком конкретних досліджуваних питань, за які він звітує при захисті кваліфікаційної роботи. Рішення про видачу групового завдання приймає декан факультету.

Завдання на дипломне проектування затверджується заступником декана

з навчальної та наукової з закріпленням керівників дипломного проектування і видається студентам не пізніше, чим за три місяці до терміну здачі дипломної роботи.

Бланк-завдання здається зшитим разом з пояснювальною запискою керівнику курсового, дипломного проектування.

Оформлення дипломної роботи

Дипломна робота складається з пояснювальної записки, графічної частини (кольоровий проект, ескізи технічне креслення) і роботи в матеріалі.

Пояснювальна записка повинна містити наступні розділи:

 • Вступ;
 • Розділ І. Творчий пошук та вирішення теми;
 • Розділ ІІ. Технологія виконання;
 • Розділ ІІІ. Економічний розрахунок;
 • Розділ IV. Техніка безпеки та охорона праці;
 • Висновки;
 • Резюме (для бакалаврів та спеціалістів) на англійській мові;
 • Список літератури;

Пояснювальна записка виконується на аркуші паперу формату А4.

Об’єм пояснювальної записки – 40 -50 сторінок машинопису (набраного на комп’ютері ). Робота подається у переплетеному вигляді.

Графічна частина дипломної роботи складається з трьох основних частин:

 • Ескізи;
 • Кольоровий проект;
 • Технічне креслення.

Ескізи виконуються на папері формату А4 або А3 і оформлюються на цупкому папері або картоні.

Кольоровий проект виконується на планшеті формату А1. Кількість планшетів визначається відповідною випускаючою цикловою комісією в залежності від спеціалізації випускника і завдання, яке він вирішує.

Технічні креслення виконуються в прямій відповідності до кольорового проекту та за вимогами до конкретної спеціалізації.

Вимоги до написання пояснювальної записки

Обсяг пояснювальної записки:

 • Загальний обсяг – 40-50 сторінок;
 • Вступ – 3 сторінки;
 • Творчий пошук та вирішення теми – до 14 сторінок;
 • Технологія виконання – до 10 сторінок;
 • Економічний розрахунок – 5-6 сторінок;
 • Техніка безпеки та охорона праці – до 4 сторінок;
 • Висновки – до 2-х сторінок;
 • Резюме – 1 сторінка;
 • Список літератури – 1-2 сторінки.

Структура пояснювальної записки:

 1. Титульна сторінка (згідно стандартів);
 2. План (випускники складають план згідно розділів записки);
 3. Фотографія дипломника (кольорова, чітке зображення);
 4. Фотографія дипломної роботи (кольорова, чітке зображення) виконана в матеріалі;
 5.  Завдання на дипломну роботу студента (повинні бути заповнені всі графи, підписані відповідними особами);
 6. Титульна сторінка до вступу (титульні сторінки повинні бути перед кожним розділом);
 7. Текстова частина згідно плану;

Вступ

У вступній частині пояснювальної записки потрібно дати коротку історичну довідку, обґрунтувати актуальність вибору теми, охарактеризувати джерелознавчу літературу з досліджуваної проблеми.

Творчий пошук та вирішення теми

В цьому розділі випускник повинен: обґрунтувати вибір теми, її актуальність, вказати наукові передумови рішення теми, описати процес створення виробу від отримання завдання, графічного вирішення на проекті до відтворення в матеріалі; висвітлити методику розробки проекту за етапами; обґрунтувати композиційне вирішення виробу, організацію простору (масштабність, пропорційність, зручність у використанні і т.д.); використання художньо-декоративних засобів, стильової спрямованості, світла та кольору у предметному середовищі; дати висновок про результат виконаної роботи; вказати в чому полягає його новизна.

Технологія виконання

В цьому розділі випускник повинен: послідовно описати процес виконання свого виробу; дати розрахунок затрат матеріалів; описати можливі технологічні прийоми; вказати, якщо є , на раціоналізаторську та винахідницьку роботу. Розділ поповнюється схематичними малюнками, схемами, таблицями, ескізами тощо.

Економічний розрахунок

Випускник виконує розрахунок собівартості виробу, який він розробив.

Техніка безпеки та охорони праці

В цьому розділі потрібно описати умови виконання виробу з додержанням техніки безпеки та охорони праці.

Висновки

Випускник дає висновок про результат виконаної роботи, вказує на її актуальність та необхідність на сучасному етапі розвитку суспільства, вказує в чому полягає новизна дипломної роботи, можливості її впровадження у виробництво.

Резюме

Цей розділ вводять в свою роботу випускники як бакалаври, так і спеціалісти.

Виконується резюме іноземною мовою.

Список використаної літератури

На закінчення дається список літератури, яка використовувалася при написанні пояснювальної записки. Список літератури потрібно подавати в алфавітному порядку за прізвищем автора. (Приклад подачі літературних джерел додається).

Автор дипломної роботи відповідає за правильне оформлення бібліографічних посилань і цитат.

Вимоги до друку та подачі пояснювальної записки згідно вимог до написання наукових праць на основі державних стандартів яких повинен дотримуватися дипломник:

 • Пояснювальна записка друкується українською мовою в комп’ютерному наборі обсягом 40-50 сторінок.
 • Пояснювальна записка друкується на сторінках формату А4 (210х297 мм), папір білий.
 • На одній сторінці повинно бути не більше 30 рядків через два інтервали між словами та розділовими знаками.
 • Поля на сторінці повинні містити наступні розміри:
 • ліве, нижнє і верхнє – 25 мм (2,5 см)
 • праве – 10 мм (1 см)
 • Абзац з 5-го знаку.
 • Бібліографія складається з дотриманням стандартів в алфавітному порядку в кінці наукової роботи.
 • Посилання в тексті робиться на порядковий номер джерела та вказується сторінка.
 • Наприклад: (7, 11). 7 – це порядковий номер джерела, 11 – сторінка, на яку посилається дипломник.
 • Ілюстративний матеріал повинен бути високої якості, зображення  на фотографіях – різкими.
 • Малюнки подаються на окремих аркушах цупкого паперу з дотриманням вимог до полів на сторінці. Малюнки та ілюстрації мають бути тісно пов’язані з текстом. Внизу вказується номер ілюстрації (таблиці, схеми тощо) та підтекстовка до неї.

Креслення виконується на ватмані або кальці тушшю з використанням креслярського приладдя. Ілюстрації запозичені з інших видань подаються у високоякісній копії (контрастні, з чіткими лініями без розривів, відсутності сторонніх фонів).

Використання малюнків виконаних від руки у науковій роботі не дозволяється.

Методика роботи над дипломним проектом

 

Загальні відомості

Поетапне виконання дипломного проекту:

 • Вибір теми;
 • Збір інформації та її аналіз;
 • Робота з аналогами;
 • Ескізування;
 • Розробка виробу;
 • Виконання проекту на планшетах.

Процес проектування сучасних виробів являє собою складний комплекс завдань: органічна єдність міри, доцільності й гармонії, прекрасного та утилітарного; цілісне й закономірне поєднання між собою всіх елементів, які відбивають його матеріально-технологічні, функціональні та художні засади.

Композиція декоративно-прикладного мистецтва покликана створювати в творах органічну єдність декоративного та ужиткового. Водночас вона сприяє логічно вмотивованому використанню відповідних законів об’ємного і площинного формотворення, допомагає авторам досягти в творах художньої довершеності. (1, 2 3 6)

Вибір теми

Теми дипломних робіт, як вже зазначалось вище, повинні бути чітко і коротко сформульовані, нести проблемний характер і відповідати рівню кваліфікації бакалавра або спеціаліста.

Завдання для дипломного проектування повинні бути індивідуальними і різноманітними за змістом, але приблизно однакові за складністю задачі, яка ставиться перед випускниками.

Керівник дипломного проектування проводить вступну бесіду, консультування студентів з усіх питань тематики проектування, роз’яснює його задачі і значення в підготовці фахівця даної спеціальності. В результаті такої бесіди тематика дипломної роботи може бути уточнена.

Збір інформації та її аналіз

Роботу над проектом потрібно починати з ознайомлення з аналогами, зі збору інформації по виробу, який доведеться розробляти. На цьому етапі передбачається зібрати і проаналізувати всю інформацію, яка відноситься до проектованого типу виробів. Робота починається з вияснення теми та художньо-технологічної задачі. Джерелом інформації можуть бути всі відомі видання про декоративно-прикладне мистецтво, публікації у вітчизняній та зарубіжній пресі, каталоги виставок і т.д. Вся зібрана інформація систематизується.

Робота з аналогами

Аналоги або прототипи виробу ретельно і критично оцінюються з точки зору сучасних вимог та всіх їх особливостей художнього і конструкторсько-технологічного рішення. Слід уважно ознайомитися з вітчизняними та зарубіжними зразками декоративно-прикладного мистецтва, зробити детальний аналіз позитивних і негативних сторін цих виробів. В процесі роботи з аналогами здійснюється переосмислення зібраного матеріалу, визначаються попередні художньо-композиційні рішення. Важливо, щоб у процесі аналізу виробів-аналогів народжувалися власні творчі думки і рішення.

Аналізуємий матеріал графічно фіксується у вигляді замальовок в чорно-білому варіанті або з використанням кольору. Можна використовувати фотографії.

На цьому етапі проводиться аналіз художньо-декоративних та функціональних вимог до виробу, вивчаються можливі технології виконання.

Вивчаючи прототипи або аналоги потрібно вести конспект, в якому записуються всі дані про виріб. Чим більше зібрано інформації, виконано замальовок, схем, чим краще обмірковані технологічні можливості виконання виробу, тим легше потім працювати над пошуком власного варіанта, тим оригінальніше буде рішення і більш повна відповідь на поставлену задачу дипломного проектування.

Ескізування

Ескіз – це попередній пошук, начерк задуманого виробу. Після ознайомлення з аналогами, вияснивши для себе свій варіант виробу, можна виконувати перші приблизні ескізи. Робота над ескізами – це творчий процес.

Спочатку ескізи можна виконувати, враховуючи загальний характер виробу, силует, загальні габарити, образ, не вдаючись до подробиць. Коли ж форма, схема, більш-менш прояснилася, ескізи слід проробляти більш детально і в масштабі.

Систематичне і послідовне виконання ескізів, начерків роботи над завданням дозволить запобігти ряду переробок, помилок .

Ескізи слід зберігати до завершення виконання дипломного проектування. Співставлення всіх ескізів не тільки допоможе випускнику розібратися в їх якості, але і полегшить керівнику вибір кінцевого варіанту.

Ескіз може бути лінійним, світлотіньовим, кольоровим. Різноманітність виробів підказує різні художні прийоми ескізування. Ескізи за своїм характером пов’язані з особливостями теми дипломного проектування. Допускається одночасне ведення пошуку рішення проекту виробу і в об’ємі (пластилін, глина, гіпс, пінопласт тощо), і в олівці, і в кольорі (акварель, гуаш, темпера тощо). Шлях до вирішення теми у кожного дипломника може бути свій. На етапі ескізування вирішуються всі основні питання: форма, колір, масштабність, пропорції, декоративність, функціональність і т.д.Не можна допустити, щоб робота над ескізами була зведена до механічних вправ, повторювань.

Розробка виробу

Після ескізувння починається розробка виробу, враховуючи художньо-конструкторські та технологічні пропорції. На цьому етапі необхідно добре закомпонувати виріб на планшеті, тобто розташувати на площині, відчути масштабність, співрозмірність виробу з планшетом. Занадто велике зображення буде створювати враження випадання з планшету, а маленьке – губитися.

Компоновка листа потребує великої пошукової роботи. Для цього й виконується чорновий ескіз-розробка.

Виконання проекту на планшетах

Виконавська сторона проекту займає менше часу і потребує меншого розумового навантаження. Приступаючи до виконання проекту на планшетах, необхідно ретельно вимити руки, щоб жирні плями від пальців не псували папір.  Робоче поле проекту повинно бути відкрите тільки в тій частині, в якій виконується побудова виробу або зображення його в кольорі в той момент. Решту накривають чистим папером. Під час перерви потрібно накривати весь лист.

При компоновці виробу на планшеті потрібно слідкувати за тим, щоби зображення не було розташовано занадто високо або занадто низько, зсунуто без композиційної необхідності вліво або вправо на планшеті.

До графічної частини дипломного проектування входять: головний планшет, на якому зображується сам виріб в кольоровому рішенні і планшет з технічним малюнком, а також креслення , схеми тощо.

Організація і порядок дипломного проектування

Загальне керівництво дипломним проектуванням здійснює один із заступників директора учбового закладу.

Безпосередньо керівництво дипломним проектуванням здійснюється керівником, як правило, викладачем відповідного предмета випускаючої циклової комісії, який має високу професійну кваліфікацію, педагогічний і виробничий досвід роботи.

Керівник проводить вступне заняття, консультування студентів з всіх питань завдання на дипломний проект (роботу) і забезпечує дипломників необхідними методичними розробками за рахунок годин, які відведені навчальним планом на дипломне проектування з даної спеціалізації.

Перед початком дипломного проектування на вступній бесіді студенту роз’яснюється його задачі і значення в підготовці фахівця даної спеціальності, повідомляється приблизний план пояснювальної записки, вимоги, які ставлять до графічної частини проекту (роботи), приблизний розподіл часу на виконання окремих частин завдання, список рекомендованої літератури і т.д.

Проведення консультацій індивідуально здійснюється за розкладом, складеним керівником. За рішенням адмінради або художньої ради факультету проводяться колегіальні консультації дипломного проектування за затвердженим деканом факультету графіком.

Робота випускників над виконанням дипломних проектів (робіт) регламентується графіком, який складає сам студент з участю керівника дипломного проектування. В графіку вказується термін виконання основних етапів (розділів) проекту (роботи). Виконання графіку всіма дипломниками систематично перевіряється керівниками дипломного проектування, про що робляться відповідні відмітки в журналі учбових занять, контролюється навчальною частиною.

Завершені і підписані дипломні проекти (роботи) у встановлений термін здаються керівнику дипломної роботи, який перевіряє якість роботи випускників і її відповідність об’єму, вказаному в завданні. Після перевірки, не пізніше, чим за тиждень до прийому дипломних проектів (робіт), проекти, креслення і пояснювальна записка підписується керівником і вертається дипломнику для ознайомлення з виправленнями і вказівками.

Перевірка і прийом дипломних робіт виконується керівником дипломного проектування поза розкладом виконання дипломної роботи, за графіком, складеним учбовою частиною.

При цьому рекомендується проводити прийом дипломних робіт в порядку відкритого захисту. Так званий малий захист дипломних робіт. Він складається з короткого докладу дипломника (5-10 хв.) і з відповіді на питання. При малому захисті можуть бути використані і інші активні форми і методи ведення цієї роботи.

В результаті малого захисту дипломного проектування дипломник допускається до захисту кваліфікаційної роботи при ДКК.

Зберігання дипломних робіт

Завершені і прийняті від випускників дипломні роботи здаються в архів учбового закладу, де зберігаються встановлений законом термін. Після закінчення терміну зберігання роботи в матеріалі списуються і підлягають знищенню.

Підготовка до захисту дипломних робіт

Виконана дипломна робота здається випускником, згідно затвердженого графіку, керівнику дипломного проектування. До дипломної роботи додаються відгуки керівника дипломного проектування і завідуючого відділенням (знаходяться в кінці бланка-завдання) та одна рецензія провідного мистецтвознавця або фахівця даної спеціалізації.

У відгуках керівника дипломного проектування і завідуючого відділенням обов’язково вказується рівень підготовки випускника до виконання самостійних творчих завдань, вміння дослідити проблемні питання, працювати з літературою і знаходити самостійне рішення; характеризується ступінь оволодіння техніко-технологічними методами й вміння втілювати їх на практиці. Завідуючий відділенням визначає відповідність дипломної роботи вимогам до кваліфікаційної роботи. Керівник має чітко висловлювати свою думку щодо рекомендації дипломної роботи до захисту.

У відгуках рецензентів визначається актуальність обраної теми, новизна і методи виконання, теоретичне і практичне значення роботи, аргументовано характеризуються її позитивні сторони та недоліки.

Керівники дипломного проектування та рецензенти оцінюють дипломну роботу за чотирибальною шкалою: „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.

До ДЕК дипломна робота (в повному обсязі, зі всіма зазначеними складовими) подається за тиждень, або два (термін встановлюється директором коледжу) до початку захисту.

На захист дипломної роботи дипломник готує доповідь (до 15 хв.). Тут мають бути висвітлені такі питання дипломної роботи, як:

 • Актуальність теми;
 • Дослідження обраної теми, робота з аналогами та прототипами;
 • Творчий процес створення виробу;
 • Основні технології виконання;
 • Новизна виконаної роботи;
 • Узагальнюючі результати.

Загальні висновки та практичні рекомендації дипломної роботи повинні бути аргументовано обґрунтовані.

Захист дипломної роботи

Захист дипломної роботи проводиться на засіданні Державної кваліфікаційної комісії. Захист однієї дипломної роботи не повинен перевищувати 30 хвилин. На захисті дипломної роботи дипломник у стислій формі повинен викласти обґрунтування вибору теми, її актуальність, практичне виконання роботи та отримані результати. Під час захисту випускник зобов’язаний відповісти на питання голови та членів ДКК, на критичні зауваження рецензентів.

Після відповіді дипломника на всі запитання зачитуються відгуки керівника дипломного проектування і рецензента. В обговоренні дипломної роботи можуть взяти участь голова, члени ДКК, викладачі профілюючих циклових комісій.

Хід захисту фіксується у протоколі ДКК. Оцінка обговорюється на закритому засіданні ДКК та оголошується головою ДКК на відкритому засіданні у присутності членів ДКК, усієї групи дипломника, викладачів, батьків. Дипломна робота оцінюється за чотирибальною шкалою.

Критерії оцінювання знань студентів за шкалою ЕСТS

Оцінкою А(відмінно) оцінюється робота:

 • відповідає за своєю складністю і технікою виконання (майстерністю) відповідній спеціалізації;
 • відповідність роботи в матеріалі проектній документації;
 • відповідність дипломної роботи (проекту, дипломної записки, ескізування, роботи в матеріалі) вимогам і стандартам, які розроблені для дипломних робіт;
 • оцінка керівника дипломного проектування А(відмінно);
 • оцінка рецензента А(відмінно);
 • аргументований захист дипломника: вміння вести наукову полеміку та дискусію, відстоювати свою точку зору.

Оцінкою В (добре) оцінюється робота:

 • відповідає за своєю складністю наявності незначних недоліків;
 • у вирішенні завдань дипломної роботи та її технічному оформленню;
 •  оцінка керівника дипломного проектування В (добре);
 • оцінка рецензента В(добре);
 • деякі неточності у доповіді.

Оцінкою С (добре) оцінюється робота:

 • відповідає за своєю складністю наявності незначних недоліків;
 • у вирішенні завдань дипломної роботи та її технічному оформленню;
 • окремі зауваження, висловлених членами ДКК на адресу дипломної роботи;
 • неточності у доповіді і відповіді дипломника під час захисту;

Оцінкою D (задовільно) оцінюється робота при наявності суттєвих зауважень до:

 • проекту;
 • роботи в матеріалі;
 • пояснювальної записки;
 • поверхневих відповідей дипломника у процесі захисту та відкритому засіданні ДКК;

Оцінкою Е (задовільно) оцінюється робота при наявності суттєвих зауважень до:

 • проекту;
 • відхилення проекту та роботи в матеріалі;
 • поверхневих відповідей дипломника;
 • розбіжності між керівником та рецензентом  до виконання дипломної роботи.

Оцінкою FХ (незадовільно) оцінюється робота:

 • при невідповідності основних вимог до дипломної роботи;
 • невміння випускника самостійно захищати свою роботу.

Опрацювання наукових джерел та вимоги до їх бібліографічного опису

 

Загальні рекомендації щодо опрацювання наукових джерел

Під час роботи з літературою студент повинен користуватися різними видами каталогів: систематичним (назви джерел розташовані за галузями знань), алфавітним (назви творів розташовані за абеткою) і предметним каталогом (назви праць з конкретних проблем чи галузей мистецтва і науки). Крім того необхідно звертатися до періодичних видань.

При опрацюванні наукових джерел бажано робити записи, які можуть бути повними і точними (дослівними) або скороченими (коротким викладом матеріалів, своїми словами).

В кінці пояснювальної записки подається список використаної літератури, в якому вказуються всі опрацьовані літературні джерела і обов’язково ті, на які є посилання в тексті.

Вимоги до бібліографічного опису літературних джерел

Зразки бібліографічного опису різних видів бібліографічних джерел:

Монографії:

Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. – К.: Освіта, 1993. – 256с.

Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія : Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 237с.

Роботи, які мають більше трьох авторів подають за назвою; у вихідних даних книги наводять прізвища чотирьох авторів (якщо їх чотири) або трьох або трьох з припискою „та ін.” (якщо їх п’ять і більше), наприклад:

Декоративно-прикладне мистецтво // Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. – Львів : Світ, 1992. – 271с.

Якщо у праці вказано „Під ред.”, то необхідно вказати прізвище редактора та його ініціали, наприклад:

Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва // Під ред. Я.П. Запаско. – Львів : Львівський університет, 1969. – 190с.

Роботи, які опубліковані в багатотомних виданнях, оформляються таким чином:

Выготский Л.С. Детская психология Под ред. Д.Б. Зельконина: Собрание сочинений : В 6-ти т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 4. – 432с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster(µ‹@ж,.@hchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.